ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവിനും ഗരബന്താളിലെ മുന്നറിയിപ്പിനും ഒരുങ്ങുവാനായി സ്വർഗത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ക്രൂസേഡ് പ്രാർത്ഥനകൾ 

 Next Page

Quick Links

Home    |   Page Index    |   Read More Books
Crusade Prayers | Powered by myparish.net, A catholic Social Media